Prestige - Europejskie Centrum Kształcenia - szkolenia pracownicze
Start O nas Oferta Nowości i promocje Galeria Kontakt
Prestige - Europejskie Centrum Kształcenia
“Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.”
Mary Lou Cook
Strona główna Kontakt Dodaj do ulubionych
Newsletter:     
  
  HR, kadry, sekretariat
  Prawo
  Prawo celne
  Prawo pracy
  Produkcja
  Logistyka, transport
  Marketing
  Sprzedaż, zakupy
  Rozwój menedżerski
  Ekonomia, finanse
  Rozwój interpersonalny
  Outdoor
  BHP, pierwsza pomoc
  Uprawnienia SEP
  Uprawnienia UDT
  Informatyka

  Sektor publiczny


DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE DYREKTYWA MASZYNOWA 89/655/EWG i 2009/104/WE DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA”

Powiadom znajomego     Drukuj
Kategoria: Produkcja
Prawo
 

Termin: na zlecenie

Liczba godzin dydaktycznych: 16


CEL SZKOLENIA:


Celem szkolenia w zakresie dyrektywy 2006/42/WE jest:
 • przedstawienie uczestnikom przepisów określających wymagania dla maszyn i urządzeń technicznych nowo wyprodukowanych, wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu/użytkowania na terenie państw Unii Europejskiej.
 • nabycie umiejętności: identyfikowania niezgodności maszyn i urządzeń z zasadniczymi i innymi wymaganiami, sporządzania zamówień na nowe wyroby i deklaracji zgodności oraz identyfikowania wymagań instrukcji obsługi - podczas zajęć praktycznych.

Celem szkolenia dotyczącego dyrektywy 2009/104/WE jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • posługiwania się przepisami i zasadami dotyczącymi maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi pracy wcześniej użytkowanych,
 • identyfikacji niezgodności z minimalnymi wymaganiami maszyn użytkowanych, dokumentowania niezgodności,
 • sporządzania harmonogramów działań korygujących mających na celu usunięcie ujawnionych niezgodności,
 • sporządzania dokumentów potwierdzających zgodność maszyn i urządzeń z minimalnymi wymaganiami,
 • uświadomienie skutków przeprowadzenia głębokiej modernizacji maszyny użytkowanej.


Szkolenie adresowane jest do

 • Managerów, animatorów procesów produkcji, osób odpowiedzialnych za wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych (zaopatrzenia, konstruktorów, technologów), specjalistów branżowych, utrzymania ruchu odpowiedzialnych za remonty i konserwacje
 • Pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli załogi wybranych do konsultowania z pracodawcami aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy
DYREKTYWA MASZYNOWA 98/37/WE i 2006/42/WE
Zasadnicze i inne wymagania dla nowych maszyn oraz urządzeń technicznych, warunkujące wprowadzanie do obrotu. Obowiązki producentów i pracodawców wyposażających stanowiska pracy.
DYREKTYWA MASZYNOWA 89/655/EWG i 2009/104/WE DYREKTYWA „NARZĘDZIOWA”.
Obrót maszynami i urządzeniami użytkowanymi we Wspólnym Rynku. Geneza dyrektywy określającej minimalne wymagania techniczne, przepisy obowiązujące oferentów i pracodawców wyposażających stanowiska pracy.
Praktyczne druki do dokumentowania, mogące stanowić przy kontroli dowód przeprowadzenia oceny wymagań. Sposób przeprowadzenia zajęć umożliwi nabycie umiejętności przeprowadzenia samodzielnie oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami i sporządzenie właściwej dokumentacji.


PROGRAM SZKOLENIA:


1 dzień

1. Geneza zasadniczych i innych wymagań dla nowy maszyn i urządzeń technicznych wprowadzanych do obrotu/użytkowania na terenie Unii Europejskiej

2. Europejska strategia bezpieczeństwa przy projektowaniu oraz obsłudze maszyn i urządzeń technicznych

3. Wymagania dyrektyw nowego i globalnego podejścia 98/37/WE i 2006/42/WE, zasadnicze wymagania przepisów krajowych:
 • obowiązki producentów/upoważnionych przedstawicieli wprowadzających wyroby do obrotu
 • obowiązki pracodawców, wytyczne do formułowania zamówień dla nowych maszyn
 • maszyny i urządzenia wytwarzane przez pracodawców na własny użytek
 • maszyny zestawiane w linie produkcyjne - odpowiedzialność, dokumenty, oznakowanie
 • zasady opracowywania dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej oraz instrukcji użytkowania maszyn
 • deklaracja zgodności WE, a certyfikat badania, znak zgodności CE, przykłady dokumentów
 • domniemanie zgodności
 • procedury oceny zgodności i jednostki notyfikowane
 • system kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, nadzór rynku

4. Rola norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego i podejścia

5. Przykłady właściwych i niewłaściwych dokumentów dotyczących maszyny (deklaracja zgodności, certyfikat, uwagi do formułowania zamówień na maszyny)

6. Geneza dyrektyw szczegółowych i znaczenie w przepisach Unii Europejskiej dyrektywy ramowej 89/391/EWG

2 dzień

1. Wymagania dyrektyw 89/655/EWG i 2009/104/WE i minimalne wymagania przepisów krajowych.

2. Rola norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego podejścia.

3. Ogólne bezpieczeństwo produktów.

4. Obowiązki oferenta (sprzedawcy) maszyn użytkowanych.

5. Maszyny i urządzenia przetworzone w zakresie tzw. głębokiej modernizacji.

6. Zasady opracowywania dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej oraz instrukcji obsługi dla maszyn zmodernizowanych.

7. Sposób prowadzenia inspekcji maszyn użytkowanych przez zespół powołany przez pracodawcę – zarządzenia, skład zespołu, forma dokumentacji niezgodności z minimalnymi wymaganiami, forma harmonogramu działań korygujących mających na celu usunięcie ujawnionych niezgodności.

8. Ocena wybranych maszyn użytkowanych w zakładzie przez zespoły oraz udokumentowanie ujawnionych niezgodności w listach kontrolnych (zespoły kilkuosobowe) – identyfikacja niezgodności.

9. Opracowanie harmonogramu działań korygujących dla ujawnionych niezgodności ocenianych maszyn wg wzorcowego arkusza.

10. Omówienie rezultatów pracy zespołów przez wybranych liderów.

Korzyści ze szkolenia

Nabycie wiedzy praktycznej ułatwiającej:
 • Formułowanie zamówień dla nowych maszyn i urządzeń technicznych oraz ocenę dostarczonych maszyn na etapie odbioru technicznego i dopuszczania do eksploatacji po zainstalowaniu
 • Przeprowadzanie oceny i planowanie prac dostosowawczych maszyn użytkowanych mających na celu dostosowanie ich do minimalnych wymagań,
 • Planowanie i prowadzenie prac modernizacyjnych maszyn “starych” – sporządzanie dokumentów towarzyszących maszynom w czasie ich użytkowania.Prowadzący:


Starszy inspektor pracy z ponad 10-letnim doświadczeniem – sprawuje działania nadzorczo - kontrolne dla maszyn nowo wprowadzanych do obrotu - w ramach kontroli w zakresie tzw. "nadzoru rynku w zakładach pracy z ramienia Okręgowej Inspekcji Pracy. Specjalista w zakresie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń technicznych - kontrola starych maszyn. Jego zasadniczą specjalizacją jest zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz procedura oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Posiada 20-letnie doświadczenie w nadzorze nad eksploatacją i remontami w zakładzie produkcyjnym na stanowiskach mechanik wydziału i zastępca kierownika zakładu ds. technicznych.

Mgr inż. ukończył AGH, posiada kwalifikacje Specjalisty BHP oraz pełne kwalifikacje pedagogiczne a także uprawnienia inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a także szkolenia dla inspektorów pracy. Współudział autorski w sześciotomowym wydawnictwie dla potrzeb dydaktycznych studentów Politechniki Krakowskiej pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
Posiada praktyczną znajomość przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy i prawnej ochrony pracy dla zakładów o różnej specyfice organizacji i różnych procesach technologicznych.


MIEJSCE:


Zapraszamy do skorzystania z komfortowych sal szkoleniowych firmy PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Zgodnie z życzeniem zorganizujemy szkolenie w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i czasie.


CENA:


Celem otrzymania wyceny szkolenia na zlecenie prosimy o następujące dane:
 • tematyka szkolenia
 • ilość uczestników
 • wybór miejsca
 • dodatkowe ważne informacje/oczekiwania
Prosimy również o sprecyzowanie Państwa pozostałych oczekiwań.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkoleniaFORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Prosimy wypełnić, wydrukować i przesłać faxem lub na nasz adres co najmniej na tydzień przed szkoleniem.
Ilość miejsc ograniczona.

  Formularz w formacie .pdf
  Formularz w formacie .docSZKOLENIA NA ZLECENIE

Organizujemy również szkolenia zamknięte dedykowane z tego tematu, które warto rozważyć już przy ponad 5 uczestnikach z jednej firmy.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go do naszej firmy lub kontakt telefoniczny.

[ CZYTAJ WIĘCEJ... ]
Formularz identyfikacji potrzeb szkoleniowych:
.pdf lub .docFormularz kontaktowy
Imię i nazwisko
(lub nazwa firmy):
Adres e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:
 
Kod z obrazka:    
Wyślij >
P R E S T I G E EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
tel.: 32 738 51 90, tel./fax: 32 738 51 91     Biuro czynne od 8:00 do 16:00
mail: szkolenia@eck-prestige.pl lub office@eck-prestige.pl
 
Start | O nas | Oferta | Nowości i promocje | Galeria | Kontakt | Polityka prywatności
Organizujemy szkolenia we wszystkich miastach Polski: Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Częstochowa, Opole, Gliwice, i innych...
Wszelkie prawa organizatora i właściciela zaprezentowanych szkoleń na stronie PRESTIGE ECK zastrzeżone - kopiowanie oraz wykorzystywanie przez osoby trzecie niniejszego programu zabronione
Projektowanie systemów CRM